Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos: 2012. január 1. napjától)
 
 
Melyek a GENIUSNET Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Botond u.13.., cégjegyzék száma: 01-09-910199, adószáma: 14576519-2-41; a továbbiakban: GENIUSNET.) és az Ügyfél közötti valamennyi üzleti-kereskedelmi kapcsolatra - külön kikötés nélkül is - kötelezően kiterjednek.
 
Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb személy és szervezet, aki az Általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőként elfogadta. A GENIUSNET Kft. web- áruházába történő regisztrációval és/vagy termék megrendelésével Ügyfél az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET magára nézve kötelezően elfogadja.  
 
A GENIUSNET KFT. és az Ügyfél külön, kizárólag írásba foglalt rendelkezéssel, közös megegyezéssel térhetnek el jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseitől az egyes szerződésekben; ilyen esetekben az egyes szerződések rendelkezései irányadóak.
 
Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vonatkozásában Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb személy és szervezet, akik részére a GENIUSNET KFT. terméke(ke)t értékesít és szolgáltatás(oka)t nyújt.
 
A GENIUSNET Kft. kizárólag olyan irodatechnikai és/vagy számítástechnikai termékek kereskedelmével foglakozó vállalkozással lép viszonteladói szerződéses kapcsolatba, aki viszonteladói kereskedelmére való jogosultságát/tevékenységét 90 napnál nem régebbi cégkivonattal, társasági szerződéssel, és aláírási címpéldánnyal, egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvánnyal igazolja.
 
Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti. Ennek érdekében a GENIUSNET KFT. az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et üzlethelyiségeiben kifüggeszti, egy példányát az Ügyfél térítésmentesen átveheti, a GENIUSNET KFT. honlapjáról letöltheti.
 
Az Ügyfél, és a GENIUSNET KFT. között létrejövő bármely szerződés/megállapodás/megrendelés létrejöttének előfeltétele, hogy az Ügyfél jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseit megismerje és elfogadja. Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseinek elfogadását vagy az Ügyfél részéről tett "Átvételi elismervény", web áruházban (GENIUSNET KFT. honlapján: www.geniusnetkft.hu/dealer) történő regisztráció, vagy az Ügyfélnek a GENIUSNET KFT-vel megkötött szerződésében rögzített ilyen értelmű rendelkezés, továbbá a GENIUSNET KFT. számlájának Ügyfél részéről való befogadása egyértelműen igazolja.
 
Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseinek előzőek szerinti elfogadását követően az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Ügyfél és a GENIUSNET KFT. között létrejövő minden egyes szerződés/megállapodás/megrendelés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő.
 
Az Ügyfél részéről tett  "Átvételi elismervény", web áruházban történő regisztráció, vagy az Ügyfélnek a GENIUSNET KFT-vel megkötött szerződésében rögzített ilyen értelmű rendelkezést követően az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elfogadására vonatkozóan tett nyilatkozat megismételtnek tekintendő minden egyes további szerződés, megállapodás megkötésével, illetve minden egyes további megrendeléssel, akkor is, ha ezen jövőbeni szerződések/megállapodások/megrendelések (kapcsolódó dokumentáció) nem tartalmaznak külön, írásba foglalt nyilatkozatot az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK újbóli elfogadására vonatkozóan.
 
A GENIUSNET KFT. és az Ügyfél egymással létesített üzleti kapcsolataikban egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével, jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
 
A GENIUSNET KFT. és az Ügyfél minden olyan tényről és körülményről, illetve azok változásáról, amelyek egymással létesített üzleti kapcsolatukat érintik - ide értve különösen a GENIUSNET KFT. illetve az Ügyfél  adatait (székhely, képviselő, cégnév, elérhetőségek) - haladéktalanul tájékoztatják egymást.
Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő, vagy azt elmulasztó felet  az ebből eredő károkért felelősség terheli. A GENIUSNET KFT. kizárja felelősségét az Ügyfél ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő, az Ügyfelet, vagy harmadik személyeket ért károk tekintetében.
 
A GENIUSNET KFT. kiemeli, hogy bár van lehetőség elektronikus kereskedelemi úton is igénybe venni a szolgáltatásait, azonban az elektronikus kereskedelem során a megrendelő nem minősül fogyasztónak, ezért az ilyen módon kötött szerződésre nem vonatkoznak a 2001. évi CVIII. tv.-nek a Szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésre vonatkozó rendelkezései.
 
I. A szerződés létrejötte
 
A GENIUSNET KFT. a kereskedelmi tevékenységét megrendelések alapján teljesíti. A viszonteladónak minősülő Ügyfél az első megrendelés benyújtását megelőzően köteles megadni a GENIUSNET Kft-nek az alábbi adatokat:
 
  • Ügyfél pontos neve,
  • székhelye, levelezési címe,
  • cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványának száma,
  • adószáma,
  • bankszámla száma,
  • vezető tisztségviselőjének neve és telefonszáma,
  • az aláírásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának másolata,
  • Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozó születési helye, dátuma, anyja neve és lakcíme.
 
A cég,- illetve vállalkozói adatok és a képviseleti jogosultság cégkivonattal, társasági szerződéssel, aláírási címpéldánnyal, illetve vállalkozói igazolvánnyal igazolható. A megadott adatokat a GENIUSNET KFT. ellenőrizheti.
 
1.) A megrendeléseket az Ügyfelek írásban (e-mail, fax formájában), web-áruházon keresztül és szóban nyújthatják be a Kereskedő felé. Megfelelő módon benyújtott megrendelésnek az számít, amennyiben a megrendelésből pontosan kitűnik a megrendelt termék/áru kért szállítási határideje, egyedi megjelölése, fajtája, mennyisége. Amennyiben a megrendelésben nincs hivatkozás a megrendelt termék/áruk árára, úgy a GENIUSNET KFT. - előzetes megállapodás hiányában – a megrendelés napján érvényben lévő, aktuális listaárait veszi alapul.  Amennyiben a GENIUSNET KFT. az Ügyfél már leadott megrendelését nem vagy nem a kért megrendelés szerint tudja teljesíteni, úgy a GENIUSNET KFT. köteles az eltérésről a Vevőt írásban vagy szóban értesíteni. Amennyiben az Ügyfél a GENIUSNET KFT. eltérésről szóló értesítésére nem reagál, akkor a Kereskedő jogosult a megrendelést az Ügyfél egyértelmű visszajelzéséig, az értesítést követő maximum 2 munkanapig visszatartani. A GENIUSNET KFT. az Ügyfél írásbeli visszajelzése szerint köteles teljesíteni a megrendelést, melyet az Ügyfél köteles elfogadni és a fizetési kötelezettségét teljesíteni, függetlenül attól, hogy eredetileg milyen tartalmú megrendelést adott le.
  
2.) A GENIUSNET KFT. elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén való regisztrációval, egyedi felhasználónévvel és jelszóval (a felhasználónév és a jelszó a továbbiakban együttesen: Jelszó) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával az Ügyfél közvetlen információt szerezhet a GENIUSNET KFT. rendelhető termékeiről, jellemzőiről, nettó átadási árairól, akcióiról. GENIUSNET KFT. jelen szerződésben feljogosítja az Ügyfelet a szerződés időtartamára a WEB rendszer használatára, de ez a feljogosítás nem vonatkozik a WEB rendszer tartalmának módosítására, letöltésére (kivétel árlisták) és másolására. A Jelszó azonosítja a megrendelést leadót, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Jelszó jogos birtokosa tette meg. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a GENIUSNET KFT. számítógépes rendszere, melyről a regisztrációkor megadott e-mail címre visszaigazolást küld.
 
Az Ügyfél teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért. A GENIUSNET KFT. nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár az Ügyfélnél, akár, harmadik személyeknél. Az Ügyfél köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.

A GENIUSNET KFT. mindent megtesz azért, hogy a WEB rendszer folyamatosan elérhető legyen az Ügyfelek számára. Ez alól kivételt képeznek az előzetesen bejelentett karbantartási idők, illetve azok a problémák, amelyek az Internet bizonytalan működéséből adódnak. A WEB rendszer elérhetetlenségéből adódó problémákért GENIUSNET KFT. semmilyen felelősséget nem vállal.
A WEB rendszerbe felrögzített, de le nem zárt rendeléseket 2 naptári nap után a rendszer automatikusan minden nap 04:00 órakor érvényteleníti/törli.
 
3.)  Az Ügyfél szóban vonatkozó előzetes megállapodás alapján adhat le rendelést. Szóban, telefonon leadott megrendelés esetén a GENIUSNET KFT. a téves szállításból eredő többletköltségekért, károkért felelősséget nem vállal.
 
4.)  Amennyiben a GENIUSNET KFT. egyedi ajánlattal keresi meg az Ügyfelet - mely megkeresés csak írásos formában (fax, levél, e-mail) érvényes -, az ajánlat elfogadását tartalmazó írásos, elfogadó/beleegyező válasszal felek között a szerződés létrejött. A GENIUSNET KFT. írásos ajánlata az ajánlatban megadott időpontig érvényes, azzal a feltétellel, hogy az ügyletre irányadó deviza árfolyam elmozdulása az ajánlat tételének időpontjakor aktuális állapothoz képest ne haladja meg az 1%-ot. 1% feletti HUF/deviza árfolyam elmozdulás esetén a GENIUSNET Kft. ajánlata automatikusan érvényét veszti.
 
5.) Amennyiben mindkét fél által a lehetőség biztosított, GENIUSNET KFT. a szóban vagy írásban/faxon érkező megrendeléseket elektronikus úton visszaigazolja.
 
6.)  A Felek között az egyes szállításokra vonatkozó szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.
 
II. Megrendelés módosítása, visszavonása
 
Az Ügyfelet terhelik a megrendelés utólagos módosításának/visszavonásának többletköltsége. A többletköltségeket a GENIUSNET Kft írásos dokumentumai (pl. számla) alapján kell az Ügyfélnek, a GENIUSNET KFT. részére megtéríteni. Ha az Ügyfél külön megrendelésére egyedi, kizárólag az Ő kérésére indul a termékbeszerzés és az Ügyfél visszalép ezen megrendeléstől, az ebből keletkező költségeket GENIUSNET KFT. ügyfélre tovább terheli.
 
III. A szerződés teljesítése
 
1.) A megrendelt árut, egyéb rendelkezés hiányában a GENIUSNET KFT. üzleteiben veheti át az Ügyfél. A GENIUSNET KFT. az Ügyfél által megrendelt árucikket az Ügyfél képviseletében eljárni jogosult személynek adja ki.
 
2.) Kiszállítással kért teljesítés esetén GENIUSNET KFT. futár-, csomagküldő szolgálat igénybe vételével is teljesítheti a megrendelést.  A kiszállítás díja a mindenkori érvényben lévő, meghatározott szállítási költségek alapján az Ügyfelet terheli.
 
3.) A teljesítéssel kapcsolatos kockázat és kárveszély az áru átadásával/átvételével száll át az Ügyfélre.
 
4.) Amennyiben a jelen fejezet 2.) pontja szerinti kiszállítással kerül teljesítésre a megrendelés, úgy a kockázat és kárveszély a csomag átvételével száll át az Ügyfélre.  Amennyiben a szállítóeszközt az Ügyfél biztosítja, úgy a szállítóeszközbe történő berakodással száll át a kockázat és kárveszély az Ügyfélre. Amennyiben a szállítás csomagküldő szolgálat igénybe vételével történik a kockázat és kárveszély a csomag a szállításért felelős társaságot terheli Ügyfél/viszonteladónak történő átadásig.
 
5.) A megrendelés teljesítése során esetlegesen előforduló hibákért (pl. termékcsere vagy hiány) reklamációt b szekszárdi telephelyi áruátvétel esetén utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Az áru tételes átvétele Ügyfél felelőssége. Futár- vagy csomagküldő szolgálaton keresztül történő kiszállítás során a számlán feltüntetett árulistától való eltérés esetén, az áru szállítótól való átvételtől számított 1 munkanapon belül, kizárólag írásban, a deltatek@enternet.hu e-mail címre elküldött reklamációt áll módunkban felülvizsgálni.
 
6.) A termék szállítása során történő károsodásról, vagy sérülésről a futár- vagy csomagküldő szolgálatot képviselő sofőr által is aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek másolatát az átvételtől számított 1 napon belül kell e-mail-en vagy faxon megküldeni a GENIUSNET KFT.-nek a biztosítás további intézésére érdekében. 
 
7.) A WEB felhasználói névvel, illetve Jelszóval való visszaélésekkel kapcsolatosan felmerülő károk, költségek az Ügyfelet terhelik, ide értve különösen a jogosulatlan megrendelésből adódóan felmerülő károkat, költségeket.
 
IV. A fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések
 
1.) Az Ügyfelek megrendeléseiket külön megegyezés hiányában kizárólag készpénzes fizetés mellett vehetik át. A teljesítéssel egy időben a GENIUSNET KFT. a megfelelő számlát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.
 
2.)  Átutalásos/halasztott fizetési módra kizárólag külön megegyezéssel, viszonteladói megállapodás aláírásával válik jogosulttá az Ügyfél. Az erre vonatkozó igényt, kérelmet a GENIUSNET KFT. vezetősége felé írásban vagy szóban kell jelezni.
  
3.) Az Ügyfél a számla tartalmával kapcsolatban kizárólag a számla átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthet be kifogást. A kifogás bejelentésére csak írásban (postai út, fax, e-mail) kerülhet sor. A kifogásnak pontosan tartalmaznia kell, hogy a számla melyik részével, milyen adatával kapcsolatban és milyen tartalmú kifogást jelent be az Ügyfél, nem elégséges csak a számla sorszámára hivatkozni. A kifogás bejelentése nem mentesíti az Ügyfelet a teljesítés azon része alól, mellyel szemben nem jelentett be kifogást. A kifogásra, a kifogás átvételétől számított 3 munkanapon belül a GENIUSNET KFT. írásban (postai út, fax, e-mail) köteles választ adni, vagy annak elfogadása esetén jóváíró számlát küldeni. Amennyiben az Ügyfél a válaszra 3 munkanapon belül írásban (postai út, fax, e-mail) nem válaszol, úgy felek a GENIUSNET KFT. válaszát elfogadottnak tekintik, azzal kapcsolatban újabb kifogás benyújtásának már nincs helye.
 
4.) Az Ügyfél kizárólagosan a fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítésével szerzi meg a megrendelt és átvett áruk feletti tulajdonjogot, ide értve különösen az áru tulajdonjoga átruházásának jogát.
 
5.) Az Ügyfél a részére leszállított áru mennyiségét és minőségét köteles haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt áru átvételét követő 1 munkanapon belül nem él - a fentiek szerint, írásban - minőségi kifogással a leszállított áruval kapcsolatban, úgy az áru mennyiségét és minőségét visszavonhatatlanul hiánytalannak, illetve kifogástalannak ismeri el.
 
6.) Az utánvéttel kiszállított áru ellenértékének rendezése, illetve a rendezés elmaradása tekintetében az igénybe vett szállító cég nyilatkozata tekintendő hitelesnek és irányadónak.
 
7.) Amennyiben a szállító cég az utánvét összegét valamilyen okból kifolyólag nem szedte be, az Ügyfél köteles 1 napon belül írásban értesíteni a GENIUSNET KFT.-t, és haladéktalanul átutalni a számla végösszegét.
 
V. Kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei
 
1.) Az Ügyfél, fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles a vonatkozó számlán feltüntetett fizetési határidőt követő naptól. A számla kiegyenlítésének napja a számla ellenértékének a GENIUSNET KFT. bankszámláján való jóváírásának napja.
 
2.) Amennyiben az Ügyfél az átutalásos fizetési számla kapcsán fennálló fizetési kötelezettségét, nem teljesíti határidőre, maradéktalanul, úgy a GENIUSNET KFT. az Ügyfél részére addig biztosított fizetési kedvezményét jogosult egyoldalúan, azonnali hatállyal megvonni. Erről az Ügyfelet írásban (e-mail, levél, fax) értesíti 5 munkanapon belül a GENIUSNET KFT. Fizetési késedelem és hitelkeret túllépés esetében Ügyfél, egyéb írásbeli megegyezés hiányában, kizárólag készpénzes vásárlásra jogosult.
 
3.) Amennyiben a GENIUSNET KFT. az Ügyfél tartozásainak behajtása érdekében harmadik fél (ügyvéd, követelések behajtásával, kétes kintlévőségek kezelésével foglalkozó gazdasági társaság) közreműködését veszi igénybe, ennek költségei az Ügyfelet terhelik.
VI. Garancia és szavatosság
  
1.) A GENIUSNET KFT. az általa értékesített árukat minden esetben a hazai szabványoknak és kereskedelmi előírásoknak megfelelő minőségben forgalmazza és szállítja.
 
2.) A GENIUSNET KFT. által forgalmazott termékekre vonatkozó garanciális, illetve szavatossági előírások az áruk csomagolásán, és/vagy a garanciajegyen vannak feltüntetve, valamint a webáruház nyújt tájékoztatást. Viszonteladók részére értékesített azon termékek esetében, amelyeknél nem állapítható meg egyedileg és egyértelműen a GENIUSNET KFT-től való vásárlás ténye, a GENIUSNET Kft. nem vállal garanciát. Az érintett termékek köréről a GENIUSNET Kft. webáruháza tartalmaz részletes tájékoztatást.
 
3.) Az árukra a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. az irányadó.
 
4.) Az Ügyfél e tárgykörben igényét csak a GENIUSNET KFT. boltjában vagy a web-áruházon keresztül, vagy a GENIUSNET Kft-vel szerződésben álló szervizben, kizárólag írásban, a GENIUSNET KFT. saját, erre a célra használandó reklamációs nyomtatványán, (munkafelvételi adatlap, RMA adatlap) jelentheti be.
 
5.) A kiszállítással teljesített megrendelés esetében az Ügyfél az alábbiak szerint kérheti hibás termékének bevizsgálását/cseréjét. A webáruházból letöltött munkafelvételi adatlapot hiánytalanul kitöltve elküldi a deltatek@enternet.hu e-mail címre, majd miután a GENIUSNET KFT.-től írásos visszaigazolást kapott, a következő webes megrendelése során a rendelés megjegyzés rovatában hivatkozik, hogy visszaigazolt visszáruja van, amelyet a futárcég a rendelés kiszállításakor fog felvenni és visszaszállítani a GENIUSNET KFT. telephelyére.
 
6.) Az igény bejelentéshez az Ügyfél köteles bemutatni az eredeti számlát/vagy annak hiteles másolatát, és az áruhoz kapott garanciajegyet, és a szavatossági/garanciális problémával érintett árut. A bejelentés költségei - ideértve az áru visszaszállításának költségeit - vonatkozó, külön megállapodás hiányában az Ügyfelet terhelik.
 
7.) Amennyiben a bevizsgáló szakszerviz állásfoglalása szerint az Ügyfél a részére értékesített termékkel kapcsolatban alaptalanul élt reklamációval, a termék bevizsgálásának költségei az Ügyfelet terhelik, és a GENIUSNET KFT. a bevizsgálás költségeit haladéktalanul továbbszámlázza az Ügyfél felé.
 
VII. Egyéb rendelkezések
 
1.) Az Ügyfél jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a GENIUSNET KFT. a jogszabályi előírások alapján, kizárólag kereskedelmi tevékenysége teljesítése során kezelje, rögzítse.
 
2.) Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a GENIUSNET KFT. részére akár írásban, akár elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagokat, reklámanyagokat továbbítson e kereskedelmi kapcsolat alapján. Ügyfél bármikor jogosult ennek részbeni vagy egészbeli megtiltására.
 
3.) A GENIUSNET KFT. által híranyagként megküldött ajánlatok csak tájékoztató jellegűek, azok közvetlen szerződéses ajánlatnak nem minősülnek.
 
4.) Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK körében nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, illetve a GENIUSNET KFT. és az Ügyfél által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak azzal, hogy jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Ügyfél részéről való elfogadásával az Ügyfél és a GENIUSNET KFT. esetleges jogvitáik esetére - a pertárgy értékének függvényében - a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 
 
 
 
 
 
 
5.) Az Ügyfél jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy nem áll sem csőd, sem felszámolási, sem végrehajtási eljárás alatt, illetve vonatkozásában nem áll fenn semmiféle olyan jellegű körülmény, amely a GENIUSNET Kft. felé létre jövő fizetési kötelezettségei teljesítésében akadályozná. Az Ügyfél ezen szavatossági nyilatkozata megismételtnek tekintendő minden egyes megrendelés, és/vagy az Ügyfél és  GENIUSNET Kft. között létre jövő minden megállapodás Ügyfél részéről való aláírásával. 
 
Jelen szerződés elfogadásával az eddig érvényben lévő ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK minden korábban készült változata érvényét veszíti!
 
Budapest, 2012. január 1.
 
 
GENIUSNET KFT